Digikoppeling Koppelvlakstandaard REST-API 1.1.1

Logius Standaard
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/restapi/1.1.1
Laatst gepubliceerde versie:
https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/restapi/
Laatste werkversie:
https://logius-standaarden.github.io/Digikoppeling-Koppelvlakstandaard-REST-API/
Vorige versie
https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/restapi/1.1.0/
Redacteur:
Auteurs:
Peter Haasnoot (Logius)
Pieter Hering (Logius)
Doe mee:
GitHub Logius-standaarden/Digikoppeling-Koppelvlakstandaard-REST-API
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

This document is also available in this non-normative format: pdf


Status van dit document

Dit is de definitieve versie van de standaard. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

2. Context voor ontwikkeling van het Digikoppeling REST API profiel

Het Digikoppeling Rest API profiel is gericht op Machine-to-Machine (M2M) en Government-to-Government (G2G) interacties conform de algemene uitgangspunten van de Digikoppeling standaard en het toepassingsgebied van Digikoppeling op de Pas-toe-of-leg-uit lijst (PTLU) van het Forum Standaardisatie;

Opzet Digikoppeling:

Overzicht Digikoppeling Koppelvlakken
Figuur 1 Overzicht Digikoppeling Koppelvlakken

3. Toelichting bij de scope van het Digikoppeling REST API profiel

Digikoppeling voor Closed Data G2G Uitwisseling
Figuur 2 Digikoppeling voor Closed Data G2G Uitwisseling

In de figuur wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten diensten:

Het Digikoppeling REST API profiel richt zich op Machine-to-Machine (M2M) gegevensuitwisseling via een gesloten dienst tussen overheidspartijen. Buiten scope van het profiel zijn:

Het Digikoppeling REST API profiel is wat betreft functionele toepassing vergelijkbaar met het Digikoppeling WUS profiel. De client van de dienstafnemer die gebruik maakt van het Digikoppeling REST API profiel is in deze context een systeem (applicatie) en geen internetbrowser.

Invulling Digikoppeling DK REST API profiel DK WUS profiel DK ebMS2 profiel
Bevragingen / Meldingen
best-effort 1.0 2W-be osb-be
best-effort signed 2W-be-S osb-be-s
best-effort signed/encrypted 2W-be-SE osb-be-e
reliable osb-rm
reliable signed osb-rm-s
reliable signed en encrypted osb-rm-e

In versie 1.0 van het Digikoppeling REST API profiel wordt signing en encryptie niet ondersteund. In toekomstige versies van het profiel zal hier wel invulling aan worden gegeven. (Zie ook 5. BIJLAGE Gebruik van Signing & Encryptie in de context van HTTP / Rest API)

4. Digikoppeling Restful API profiel

4.1 Inleiding

4.1.1 Historie

Vanuit het TO Digikoppeling zijn al langere tijd de ontwikkelingen rond Restful API's gevolgd. Binnen het Kennisplatform API zijn de REST-API Design Rules (REST ADR) ontwikkeld en de REST ADR standaard is ook opgenomen op de Pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. De REST ADR standaard is dan ook als basis genomen voor dit Digikoppeling REST API Profiel dat zich specifiek richt op G2G (Government-to-Government) interactie en M2M (Machine-to-Machine verkeer).

4.1.2 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied is voor Digikoppeling:

Digikoppeling moet worden toegepast bij digitale gegevensuitwisseling die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sectoroverstijgend is. De verplichting geldt voor gegevensuitwisseling tussen systemen waarbij er noodzaak is voor tweezijdige authenticatie.

Dit profiel is toe te passen bij het aanbieden van REST API's ten behoeve van het ontsluiten van overheidsinformatie en/of functionaliteit.

4.2 Digikoppeling REST-API profiel

4.2.1 Algemeen

Het Digikoppeling REST-API profiel is gebaseerd op de REST-API Design Rules standaard zoals ontwikkeld door het Kennisplatform API's en in beheer gebracht bij Logius Stelsels & Standaarden: [ADR]

Het Digikoppeling REST-API profiel conformeert zich volledig aan het normatieve deel van de REST-API Design Rules.

4.2.2 Koppelvlak Generiek

4.2.2.1 Vertrouwelijkheid

De Digikoppeling Beveiligingsstandaarden en voorschriften gaan specifiek in op het verplichte gebruik van PKIO certificaten [PKI-Policy] en 2-zijdig TLS.

4.2.2.2 Identificatie & Authenticatie

Digikoppeling maakt gebruik van het OIN (Organisatie Identificatie Nummer) voor de identificatie van organisaties. Binnen dit DK REST-API profielprofiel zijn er alleen voorschriften m.b.t. het verplicht gebruik van het OIN binnen PKIO certificaten. Voor OIN gebruik binnen payloads (bv JSON) of resource-pad gelden geen specifieke voorschriften.

4.2.3 API Design Rules

4.2.3.1 Toelichting aanduidingen

Voorschriften zijn aangeduid met 'Verplicht', 'Aanbevolen' en 'Niet van Toepassing' waarvoor de volgende definities gelden:

Categorie Codering RFC2119 Voorschrift Toelichting
Verplicht MUST De eisen moeten gevolgd worden. Hier kan niet van afgeweken worden.
Aanbevolen SHOULD Aanbevolen is om de eisen conform conform voorschrift te implementeren. Wanneer hier van afgeweken wordt dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden
Niet van Toepassing - De eisen zijn niet van toepassing

(Indeling gebaseerd op [rfc2119])

4.2.3.2 Regels

Het Digikoppeling REST-API profiel conformeert zich volledig aan het normatieve deel van de [ADR].

Categorie Principe Toelichting Link
Verplicht REST-API Design Rules Het is verplicht te voldoen aan alle (normatieve) eisen van de REST-API Design Rules [ADR].

In onderstaande tabel worden de normatieve eisen van de [ADR] weergegeven:

Normatieve eisen van de REST API Design Rules

Categorie Principe Toelichting Link
Verplicht 3.1 API-01: Adhere to HTTP safety and idempotency semantics for operations API-01: Adhere to HTTP safety and idempotency semantics for operations
Verplicht 3.3 API-02: Do not maintain state information at the server API-02: Do not maintain session state on the server
Verplicht 3.2 API-03: Only apply default HTTP operations API-03: Only apply standard HTTP methods
Verplicht 3.1 API-04: Define interfaces in Dutch unless there is an official English glossary available API-04: Define interfaces in Dutch unless there is an official English glossary available
Verplicht 3.5 API-05: Use nouns to indicate resources API-05: Use nouns to name resources
Verplicht 3.4 API-06: Use nested resources for child resources API-06: Use nested URIs for child resources
Verplicht 3.5 API-10: Model resource operations as a sub-reresource or dedicated resource API-10: Model resource operations as a sub-resource or dedicated resource
Verplicht 3.6 API-16: Use OpenAPI Specification for documentation API-16: Use OpenAPI Specification for documentation
Verplicht 3.6 API-17: Publish documentation in Dutch unless there is existing documentation in English API-17: Publish documentation in Dutch unless there is existing documentation in English
Verplicht 3.7 API-18: Include a deprecation schedule when publishing API changes API-18: Include a deprecation schedule when publishing API changes
Verplicht 3.7 API-19: Schedule a fixed transition period for a new major API version API-19: Schedule a fixed transition period for a new major API version
Verplicht 3.7 API-20: Include the major version number in the URI API-20: Include the major version number in the URI
Verplicht 3.1 API-48: Leave off trailing slashes from URIs API-48: Leave off trailing slashes from URIs
Verplicht 3.6 API-51: Publish OAS at a standard location in JSON-format API-51: Publish OAS document at a standard location in JSON-format
Verplicht 3.1 API-53: Hide irrelevant implementation details API-53: Hide irrelevant implementation details
Verplicht 3.1 API-54: Use plural nouns to name collection resources API-54: Use plural nouns to name collection resources
Verplicht 3.7 API-55: Publish a changelog for API changes between versions API-55: Publish a changelog for API changes between versions
Verplicht 3.7 API-56: Adhere to the Semantic Versioning model when releasing API changes API-56: Adhere to the Semantic Versioning model when releasing API changes
Verplicht 3.7 API-57: Return the full version number in a response header API-57: Return the full version number in a response header

4.3 Afspraken API Design Rules extensies

De ADR extensie onderderdelen van dit profiel zijn gebaseerd op: [ADR-ext].

Hieronder wordt aangegeven welke regels uit de API Design Rules extensies in dit profiel verplicht zijn of worden aanbevolen.

Categorie Principe Extensie Toelichting Link
Niet van toepassing API-11: Secure connections using TLS Security Vervangen door Digikoppeling beveiligingsvoorschriften (*) [Digikoppeling-Beveiligingsdocument]
Verplicht API-58 No sensitive information in URIs Security Alleen verplicht indien er sprake is van logging in systemen die niet onder controle van de betrokken client- en serverorganisatie staan API-58 No sensitive information in URIs
Verplicht API-13: Accept tokens as HTTP headers only Security Authorisation API-13: Accept tokens as HTTP headers only
Aanbevolen API-46: Use default error handling Error handling API-46: Use default error handling
Aanbevolen API-47: Use the required HTTP status codes Error handling API-47: Use the required HTTP status codes

(*) Wat betreft TLS zijn de Digikoppeling beveiligingsvoorschriften leidend , Zie [Digikoppeling-Beveiligingsdocument]

5. BIJLAGE Gebruik van Signing & Encryptie in de context van HTTP / Rest API

Noot

5.1 Signing in de context van HTTP Rest

Signing van HTTP body en/of header kan gebruikt worden voor authenticatie, om de integriteit van de request/response berichten te controleren en signing realiseert ook onweerlegbaarheid. (Onweerlegbaarheid in de zin van: de verzender van de request/response kan niet ontkennen het bericht verzonden te hebben wanneer deze voorzien is van de digitale handtekening van de afzender).

De berichten kunnen ook samen met de digitale handtekeningen worden bewaard zodat deze bij audits of juridische bewijsvoering gebruikt kunnen worden.

Een HTTP requestbericht is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Door naast de body data ook onderdelen uit de header digitaal te ondertekenen kan worden gecontroleerd dat bv ook de HTTP operatie en resource specificatie in de request echt van de afzender afkomstig zijn en niet onderweg gemanipuleerd.

Enkele voorbeelden van signing standaarden die in ontwikkeling zijn:

5.2 Encryptie in de context van HTTP Rest

Voor encryptie is de standaard JSON Web Encryption (JWE) [rfc7516] beschikbaar

Zie ook de ADR extensie signing en encryptie:

A. Referenties

A.1 Normatieve referenties

[ADR]
API Design Rules (Nederlandse API Strategie IIa). Jasper Roes; Joost Farla. Logius. Juli 2020. URL: https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/api/adr/
[ADR-ext]
API Designrules Extensions (Nederlandse API Strategie IIb). Jasper Roes; Linda van den Brink. Geonovum/Kennisplatform APi's. Januari 2020. URL: https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie-ext
[Digikoppeling-Beveiligingsdocument]
Digikoppeling Beveiligingsstandaarden en voorschriften. Logius. URL: https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/beveilig
[Digikoppeling-Identificatie-Authenticatie]
Digikoppeling Identificatie en Authenticatie. Logius. URL: https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/idauth
[PKI-Policy]
Programma van Eisen (PKIoverheid). Logius. URL: https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/aansluiten-als-tsp/pogramma-van-eisen
[rfc7516]
JSON Web Encryption (JWE). M. Jones; J. Hildebrand. IETF. May 2015. Proposed Standard. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7516

A.2 Informatieve referenties

[rfc2119]
Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. S. Bradner. IETF. March 1997. Best Current Practice. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2119