Digimelding-koppelvlakspecificatie

Handreiking

Logius Handreiking
Versie ter vaststelling

Deze versie:
https://logius-standaarden.github.io/Digimelding-Koppelvlakspecificatie/
Laatst gepubliceerde versie:
https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/digimelding/koppelvlak/
Laatste werkversie:
https://logius-standaarden.github.io/Digimelding-Koppelvlakspecificatie/
Vorige versie
https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/digimelding/koppelvlak/vv-hr-koppelvlak-20200624/
Redacteurs:
Edwin Wisse (Logius)
Peter Haasnoot (Logius)
Auteur:
Doe mee:
GitHub Logius-standaarden/Digimelding-Koppelvlakspecificatie
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

This document is also available in this non-normative format: pdf


Status van dit document

Dit is een definitief concept van de nieuwe versie van de handreiking. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

Documentbeheer

Datum Versie Auteur Opmerkingen
13-02-2015 0.1 Logius Eerste concept
0.2
28-10-2015 0.9 Logius Diverse spellingsverbeteringen.
31-03-2016 0.91 Logius Aanpassingen n.a.v. bevindingen pilot
30-03-2016 1.0 Logius Definitief na goedkeuring Afnemersraad
14-05-2018 1.1 Logius RFC Behandelend Bronhouder
21-11-2019 1.2 Logius Zie release notes
24-06-2020 1.2.1 Logius Tekstuele aanpassingen / correcties
01-06-2021 1.3 Logius RFC-2020-3 - SSOn-Rijk gebruik in Digimelding Portaal

Colofon

Logius Servicecentrum: Postbus 96810
2509 JE Den Haag
tel. 0900 555 4555 (10 ct p/m)
email servicecentrum@logius.nl

2. Inleiding

2.1 Achtergrond

Voor terugmeldvoorzieningen in het algemeen is de Digimelding Koppelvlakspecificatie (DMKS) opgesteld, waarin wordt gespecificeerd hoe terugmeldingen verzonden dienen te worden. De webservices waarmee gemeentelijke pakketleveranciers geautomatiseerde terugmeldingen kunnen doen zijn ook gebaseerd op Digimelding.

De volgende partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit document: Gemeente Amsterdam, Centric, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, ICTU, Kamer van Koophandel, KING, Logius, PinkRoccade, Vicrea en de Waarderingskamer.

2.2 Bronverwijzing en referentiedocumenten

Referentiedocument Bronverwijzing
GEMMA Informatiearchitectuur 1.0 PDF versie op NORA
StUF 3.01 StUF website
StUF protocolbindingen 3.02 StUF website
ArchiMate 2.n The Open Group Website
DMKS cookiebox Digimelding pagina op Logius website
Digikoppeling WUS 3.0 Vastgestelde versie 06 oktober 2020
Digikoppeling-architectuur Vastgestelde versie 07 oktober 2018

3. Functionaliteit op hoofdlijnen en architectuur

Deze specificatie geeft een technische en functionele beschrijving van een aantal services voor het uitwisselen van informatie tussen terugmeldapplicaties, Digimelding Webservice en landelijke voorzieningen van basisregistraties

De beschreven services zorgen ervoor dat de informatie op een standaard manier wordt uitgewisseld.

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op hoe de services zich verhouden tot de NORA-informatiearchitectuur en welke standaarden worden gebruikt. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de functionaliteit die deze services moeten bieden.

3.1 Referentiearchitectuur

In deze specificatie wordt uitgegaan van een referentiearchitectuur.

De referentiearchitectuur
Figuur 1 De referentiearchitectuur

In bovenstaande figuur is de referentie-applicatiearchitectuur weergegeven. Deze gaat uit van een generiek overheidsperspectief, waarbij wordt teruggemeld op meerdere basisregistraties en het dus handig is om gebruik te maken van de routering door Digimelding Webservice. Het is ook mogelijk om als afnemer direct aan te sluiten op de TMV van een basisregistratie. De specificaties van de services in hoofdstuk 6 laten beide varianten toe.

Aangaande deze catalogusvoorziening kunnen de verschillende catalogi ook als bestanden beschikbaar gesteld worden aan de terugmeldende organisaties voor implementaties in de eigen terugmeldapplicatie.

Aan deze specificatie wordt voldaan indien de in hoofdstuk 4 beschreven services, voor zover deze relevant zijn voor de betreffende applicatie, worden ondersteund.

Aanvullend geldt dat er een aantal implementatievarianten zijn.

Implementatievariant Specifieke en aanvullende eisen
A1 De terugmeldende ambtenaar maakt gebruik van het landelijke Digimelding Webservice portaal.
A2 De terugmeldende ambtenaar maakt gebruik van een lokaal binnen de organisatie geïnstalleerd terugmeldportaal welke middels webservices communiceert.
A3 De terugmeldende ambtenaar maakt gebruik van een terugmeldoptie binnen zijn taakapplicatie; de taakapplicatie zet deze terugmelding door naar een terugmeldapplicatie binnen de organisatie welke middels webservices communiceert.
B1 De communicatie middels webservices tussen terugmeldende organisatie en landelijke voorziening van een basisregistratie loopt via een webservices koppelvlak op de Digimelding Webservice, als landelijke voorziening. Deze landelijke voorziening verzorgt routering naar basisregistraties (en mogelijk protocoltransformatie naar een vorige of volgende versie van het koppelvlak).
B2 De communicatie middels webservices tussen terugmeldende organisatie en landelijke voorziening van een basisregistratie loopt rechtstreeks (staat niet geïllustreerd in referentieplaatje hierboven).

4. Beveiliging, autorisatie en protocollen

4.1 Authenticatie en autorisatie

Binnen de Digimelding-keten vindt op meerdere plaatsen authenticatie en autorisatie plaats.

In deze sectie wordt uitgelegd welke verschillende middelen er zijn en in welke stap ze gebruikt worden. Binnen Digimelding vinden authenticatie en autorisatie plaats op transportniveau, applicatieniveau en soms op persoonsniveau. Transport en logistiek gaan via de Digikoppeling-standaarden.

Op applicatieniveau gaat het over de terugmeldapplicatie van de afnemer, Digimelding Webservice en TMVs van basisregistraties.

Persoonsniveau komt voor bij Digimelding Portaal en mogelijkerwijs bij nog te ontwikkelen andere oplossingen die gebruik maken van eHerkenning of SSOn Rijk. Daarnaast kent een afnemende organisatie ook nog interne authenticatie en autorisatie voor het verkrijgen van toegang door de terugmelder tot de terugmeldapplicatie. Dit is buiten scope van deze specificatie.

Authenticatie en autorisatie bij Digimelding
Figuur 2 Authenticatie en autorisatie bij Digimelding

Autorisatie
Terugmelder Terugmeld Applicatie Digikoppeling Adapter TMV Basisregistratie
E-herkenning in DMKS bericht
OIN
Vestigingsnr
Persoonsaanduiding
OIN in DMKS bericht OIN in Digikoppeling Headers WS-Adressing Transport via Digikoppeling
SSOn Rijk
OIN
Vestigingsnr
Persoonsaanduiding
(PKIO certificaat met OIN voor signing) PKIO certificaat met OIN voor TLS/signing Applicatie: via OIN in DMKS bericht of via E-Herkenning : OIN, vestigingsnummer en persoonsaanduiding in DMKS bericht of via SSOn Rijk attributen
Vrije keuze OIN in Digikoppeling Header WS-security

Figuur 2. Authenticatie en autorisatie bij Digimelding

Indien in de keten de terugmelder met eHerkenning geauthenticeerd wordt, willen basisregistraties dit altijd gebruiken als autorisatiemiddel en dienen de eHerkenningsgegevens ( 'OIN'1, 'vestigingsnummer' en 'pseudoID' van de natuurlijk persoon(ontvangen via een SAML-token) in het DMKS-bericht doorgegeven te worden. In deze gevallen is de autorisatie voor de TMV-applicatie geregeld middels eHerkenning op persoonsniveau.

Noot

1 De eHerkenningmiddelenleverancier stuurt een SAML token terug met daarin o.a. het 'OIN' zoals in de eHerkenningskoppelvlakstandaard is gespecificeerd. Dit 'OIN' met een prefix 00000003 is niet gelijk aan het door Logius uitgegeven OIN zoals in het OIN-register is opgenomen.

Indien in de keten de terugmelder met SSOn-Rijk geauthenticeerd wordt, willen basisregistraties dit altijd gebruiken als autorisatiemiddel en dienen de gegevens ('OIN', en 'pseudoID' ) van de natuurlijk persoon (ontvangen via een SAML-token) in het DMKS-bericht doorgegeven te worden. In deze gevallen is de autorisatie voor de TMV-applicatie geregeld middels SSOn-Rijk op persoonsniveau.

In het geval dat er geen authenticatie op Persoonssniveau plaatsvindt, worden authenticatie en autorisatie op applicatieniveau gedaan op basis van het OIN van de afnemende organisatie. Dit is het OIN dat een organisatie krijgt wanneer deze zich aanmeldt voor Digikoppeling en is terug te vinden in het OIN-register van Logius. Dit OIN wordt opgenomen in het DMKS-bericht.

Indien de basisregistratie er om vraagt kan als extra authenticatiemiddel signing van het DMKS-bericht met een PKIoverheidcertificaat worden gevraagd. Dit certificaat dient van de afnemende organisatie te zijn en het OIN te bevatten zoals uitgegeven toen de organisatie zich aanmeldde voor Digikoppeling.

Op transportniveau wordt geautoriseerd op het OIN dat door de Digikoppeling-adapter van de afnemende organisatie wordt gebruikt. Dit wordt gebruikt in de Digikoppeling headers WS-Addressing (WUS) en PartyID (ebMS) en in het PKIoverheidscertificaat dat voor transport beveiliging (TLS) wordt gebruikt. Dit is niet altijd het OIN van de organisatie zelf! Bij sectorale knooppunten, SaaS-oplossingen en samenwerkingsverbanden kan dit mogelijk een ander OIN zijn. De interne authenticatie en autorisatie (indien anders dan eHerkenning/SSOn-Rijk) is volledig vrij door de afnemende organisatie in te vullen. Hiervan hoeft niets meegegeven te worden in DMKS-berichten.

4.1.1 Protocollen

Bij synchrone communicatie wordt gebruik gemaakt van Digikoppeling WUS volgens het '2W-be'-profiel2 met ondersteuning voor MTOM voor efficiënt transport van attachments.

Indien een basisregistratie verzoekt om een authenticatie van de terugmeldende organisatie wordt bij synchrone communicatie gebruikt gemaakt van WUS Profiel Digikoppeling 2W-be-S3.

Noot

2 Best Effort, beveiligd met tweezijdige TLS

Noot

3 Best Effort, beveiligd met tweezijdige TLS en gesigneerde berichten

5. Specificaties Services

Dit hoofdstuk beschrijft de berichten tussen terugmeldapplicatie, Digimelding Webservice en de LV van basisregistraties (gerouteerd via Digimelding Webservice)

Het interactiediagram biedt overzicht in hoe de berichten zich tot elkaar verhouden en in welke volgorde de berichten worden gebruikt.

Per bericht wordt aangegeven (indien relevant):

Tevens wordt bij de berichten een interactiediagram getoond waarin duidelijk wordt welk systeem het bericht initieert.

5.1 Annotaties Algemeen

De Digimelding-koppelvlakspecificatie (DMKS) die de basis vormt voor dit koppelvlak gaat uit van annotaties. Alle informatie over een terugmelding is vastgelegd in de vorm van een annotatie. Hierbij kent de DMKS ook annotatiebomen waarbij root annotaties voorzien zijn van leaf annotaties. De leafs zijn annotaties die een verwijzing bevatten naar de UUID van de root annotatie waar ze aan hangen. In theorie is het mogelijk dat een annotatie tegelijkertijd een root en leaf is, deze annotatie hangt dan aan een andere 'root node' maar heeft zelf ook leafs. Dit laatste komt in de huidige praktijk niet voor.

Iedere annotatie kent een basisset aan elementen: de 'annotatiebasis' Deze worden bij iedere annotatie herhaald waardoor berichten behoorlijk omvangrijk worden. Voor het overzicht wordt deze annotatie basis in de volgende secties met specifieke berichten samengevat tot één regel Annotatiebasis. Hieronder leggen we eenmalig uit welke elementen deze annotatiebasis bevat.

Tabel Annotatiebasis

Parameter Toelichting Relaties
@uuid Unieke identificatie van de annotatie. [1..1]
GeannoteerdDoor Gegevens van diegene die de annotatie heeft toegevoegd. [1..1]
GeannoteerdDoor.Oin OIN van de terugmeldende organisatie. [1..1]
GeannoteerdDoor.Vestiging Vestigingsnummer van desbetreffende organisatie uit eHerkenning/SSOn Rijk (indien door de afnemer toegepast voor authenticatie). [0..1]
GeannoteerdDoor.Persoonsaanduiding Deze zal met webservices bijna altijd de waarde "anoniem" hebben. Er zijn twee uitzonderingen. De eerste is wanneer nadere afspraken gemaakt zijn met een basisregistratie over de invulling van dit veld. De tweede is dat, indien binnen de organisatie eHerkenning/SSOn Rijk gebruikt is voor autorisatie en authenticatie, persoonsaanduiding uit eHerkenning/SSOn Rijk dient te worden meegegeven. [1..1]
GeannoteerdOp Tijdstempel waarop de annotatie heeft plaatsgevonden. [1..1]
Toelichting Een toelichting bij de annotatie. In de huidige praktijk in gebruik voor root annotaties en status leaf annotaties voor overige leaf annotaties in de huidige praktijk altijd leeg. [0..1]
Annotatieverwijzing Verwijzing naar de root annotatie waar een leaf annotatie aan gerelateerd is. Dit wordt afhankelijk van de relevantie opgenomen. [0..1]

5.2 Annotatie versturen

De berichten beschreven in deze uitwisseling worden gebruikt om:

5.2.1 Algemeen

Term Toelichting
Doel Het toevoegen van een annotatie(boom) bij een op Digimelding aangesloten basisregistratie door een (medewerker van) een organisatie.
Het effect van het annotatie toevoegen, terugmelden is het doen van een terugmelding.
Het effect van een annotatie toevoegen, intrekken is het intrekken van een terugmelding.
Het effect van een annotatie toevoegen, statuswijziging is het geven van een statusupdate.
Voorwaarde Afname van gegevens uit basisregistraties door de terugmeldende organisatie, en het gedaan hebben van een check van de actuele waarde in de basisregistratie bij het doen van een terugmelding.
Voor het intrekken van een terugmelding moet er al een terugmelding gedaan is.
Voor het verzenden van een statuswijziging moet een terugmelding zijn ontvangen door de bronhouder
Trigger Gerede twijfel over de juistheid van een gegeven in een op Digimelding aangesloten basisregistratie bij een ambtenaar binnen de organisatie.
Het terugkomen op de gerede twijfel van een eerder gedane terugmelding in het geval van intrekken.
Het veranderen van een status door middel van een statuswijziging van een terugmelding bij een bronhouder.
Direct gevolg Versturen van een bericht naar de betreffende bronhouder of landelijke voorziening.
Vervolgactie De landelijke voorziening van de basisregistratie neemt de terugmelding in behandeling. De gebruiker van de terugmeldende organisatie kan dit volgen middels status opvragen.
De landelijke voorziening verwerkt de statusupdate.

5.2.2 Scenario's Communicatie

Interactiediagram terugmelden/intrekken direct
Figuur 3 Interactiediagram terugmelden/intrekken direct

Interactiediagram terugmelden/intrekken via Digimelding Webservice
Figuur 4 Interactiediagram terugmelden/intrekken via Digimelding Webservice

Interactiediagram status wijzigen
Figuur 5 Interactiediagram status wijzigen

5.2.3 Inhoud bericht Annotatie ToevoegenRequest

Tabel AnnotatieToevoegenRequest

Parameter Toelichting Relaties
OinBasisregistratie Het OIN van de houder van een landelijke voorziening van de basisregistratie [1..1]
Registratie Code (maximaal 3 letterig) waarmee de basisregistratie wordt aangeduid wanneer de houder van een landelijke voorziening meer dan 1 basisregistratie beheert (bv BRT, BGT). [0..1]
Annotatie Dit element wordt alleen gevuld met een annotatie die moet worden ingetrokken.* [1..1]*
AnnotatieBoom Bestaat uit minimaal één annotatie (de terugmelding) en de bijbehorende leafs.* [1..1]*

* De elementen Annotatie en AnnotatieBoom zijn onderdeel van een verplicht keuzeveld: de AnnotatieToevoegenRequest bevat altijd slechts één van de twee.

5.2.3.1 Annotatie toevoegen (terugmelden)

De structuur van de instanties van 'Annotatie' in de 'AnnotatieBoom' is als volgt:

Tabel AnnotatieBoom.Annotatie

AnnotatieBoom . Annotatie [1..*]
Annotatie.Terugmelding [1..1]
Terugmelding.Annotatiebasis
Terugmelding.Bronverwijzingen Bronverwijzingen bestaande uit één of meerdere bronverwijzing*
*Lijst van verwijzingen met basisregistratie elementen waarop wordt teruggemeld.
[1..1]
Terugmelding.Bronverwijzingen. Bronverwijzing Bestaande uit een URI en een selectieverwijzing naar het basisregistratie-element waarop wordt teruggemeld. Dit zijn er meerdere, maar in de huidige praktijk is dit er altijd precies één. [1..*]
Terugmelding.Bronverwijzingen. Bronverwijzing.Uri Een combinatie van OIN en de unieke sleutel van het brongegeven zodat een unieke referentie ontstaat naar het brongegeven (bijv. OIN en HRN). [1..1]
Terugmelding.Bronverwijzingen. Bronverwijzing.Selectie Selectie van een element binnen de structuur die door de URI uniek geïdentificeerd wordt (bijvoorbeeld onderneming). [0..*]
Terugmelding . Attributenset De set van attributen die daadwerkelijk gewijzigd dienen te worden. [1..1]
Attribuut Eén of meerdere attributen die gewijzigd dienen te worden. [1..*]
Attribuut.Uri De unieke aanduiding van het attribuut [1..1]
Attribuut.BetwijfeldeWaarde De bestaande waarde in de basisregistratie. [0..1]
Attribuut.VoorgesteldeWaarde De voorgestelde nieuwe waarde. [0..1]
Terugmelding . Peilmoment De datum waarop de betwijfelde waarde geldig is en de voorgestelde waarde geldig zou moeten zijn. [0..1]
Annotatie.Annotatiestatus Status van de terugmelding [1..*]
Annotatiestatus.Annotatiebasis
Annotatiestatus . Status Zie bijlage B voor lijst met geadviseerde statussen voor aangesloten basisregistraties.(Het is toegestaan om in de eigen catalogus afwijkende statussen op te nemen) [1..1]
Annotatie.Referentiekenmerk Eigen kenmerk terugmeldende organisatie (het mogen er meer zijn, in de huidige praktijk altijd precies één). [1..*]
Referentiekenmerk.Annotatiebasis
Referentiekenmerk.Kenmerk Eigen kenmerk terugmeldende organisatie.*
*In de huidige praktijk maximaal 12 posities
[1..1]
Annotatie.Contactinformatie Contactgegevens [1..*]
Contactinformatie.@ContactType kan alleen de waarden 'Melder' of 'Behandelaar' hebben [1..1]
Contactinformatie.Annotatiebasis
Contactinformatie.Naam [1..1]
Contactinformatie.Telefoon [0..1]
Contactinformatie.Email [1..1]
Contactinformatie.Afdeling [0..1]
Annotatie.Bijlageverwijzing HR ondersteunt maximaal 5 bijlagen. [0..*]
Bijlageverwijzing.Annotatiebasis
Bijlageverwijzing.Bestandsnaam De naam van het bestand. [1..1]
Bijlageverwijzing.MIMEType Het MIME type van de bijlage. [1..1]
Bijlageverwijzing.BijlageData Het bestand zelf in Base64-binary encoding. [1..1]
Bijlageverwijzing.Beschrijving Beschrijving van de bijlage. De bijlage zelf wordt nooit mee teruggeleverd bij het bevragen van een terugmelding/annotatie. [0..1]
Annotatie.BehandelendeBronhouder Behandelende bronhouder [0 *]
BehandelendeBronhouder.Annotatiebasis
BehandelendeBronhouder.Bronhouder De gewenste bronhouder [1..1]
5.2.3.2 Annotatie toevoegen (intrekken)

De volgende structuur is in de XML-structuur child van de 'Annotatie'.

Annotatiestatus Status van de terugmelding. [1..*]
Annotatiestatus.Annotatiebasis Inclusief toelichting en annotatieverwijzing
Annotatiestatus.Status Een afnemer kan bij het doen van een intrekking alleen de status: INGETROKKEN gebruiken in de huidige praktijk. [0..1]

Annotatie toevoegen (statuswijziging) De volgende structuur is in de XML-structuur child van de 'Annotatie'.

Annotatiestatus Status van de terugmelding. [1..*]
Annotatiestatus.Annotatiebasis Inclusief toelichting en annotatieverwijzing
Annotatiestatus.Status Zie bijlage B voor lijst met geadviseerde statussen voor aangesloten basisregistraties.(Het is toegestaan om in de eigen catalogus afwijkende statussen op te nemen) [0..1]
Annotatiestatus.Statustype [0..1]
Annotatie.Contactinformatie Contactgegevens. [0..*]
Contactinformatie.@ContactType Kan alleen de waarden 'Melder' of 'Behandelaar' hebben. [1..1]
Contactinformatie.Annotatiebasis
Contactinformatie.Naam [1..1]
Contactinformatie.Telefoon [0..1]
Contactinformatie.Email [1..1]
Contactinformatie.Afdeling [0..1]
Annotatie.Planningsverwachting Verwachte termijn voor behandeling. [0..*]
Planningsverwachting.Annotatiebasis
Planningsverwachting.MijlpaalAanduiding Beschrijving van de planningsverwachting. [0..1]
Planningsverwachting.MijlpaalTijdstempel Datum waarop de planning gereed is. [0..1]
Annotatie.BehandelendeBronhouder Behandelende bronhouder [0 *]
BehandelendeBronhouder.Annotatiebasis
BehandelendeBronhouder.Bronhouder De gewenste bronhouder (bij status "Verkeerde Bronhouder") [1..1]

Optioneel kan bij een statuswijziging worden meegezonden:

Planningsverwachting, Contactinformatie en Behandelendbronhouder (hiermee kan bij de statuswijziging "Verkeerde Bronhouder" de gewenste bronhouder worden aangegeven).

5.2.3.3 Annotatie toevoegen (aanpassing)

Het antwoord op het toevoegen van een annotatie of het nu een annotatieboom met volledige terugmelding is of een annotatie voor een intrekking is altijd een AnnotatieToevoegenResponse-bericht met daarin een tijdstempel. Het is een zogeheten functionele acknowledgement wat betekent dat de achterliggende (TMV-)applicatie het vraagbericht in goede orde ontvangen heeft.

Berichttype: AnnotatieToevoegenResponse
Elementen/attributen
AnnotatieToevoegenResponse
AnnotatieToevoegenResponse . Tijdstempel Tijd waarop antwoord verstuurd is. [1..1]
AnnotatieToevoegenResponse . AnnotatieVerwijzing UUID van de toegevoegde annotatie waar het antwoord betrekking op heeft. [1..1]

5.3 Status bevragen

Deze interactie wordt gebruikt door de afnemer om meer informatie te verkrijgen over de door zijn organisatie gedane terugmeldingen en de huidige status van deze terugmeldingen.

5.3.1 Algemeen

Doel Het opvragen van de status van terugmeldingen van een terugmeldende organisatie.
Voorwaarde De organisatie heeft terugmeldingen gedaan.
Trigger Een gebruiker wil de status van terugmeldingen van zijn organisatie weten.
Direct gevolg De gebruiker is geïnformeerd over de status en eventueel extra detailinformatie van de terugmeldingen die hem interesseren.
Vervolgactie De gebruiker kan terugmeldingen van zijn organisatie intrekken op basis van de informatie verstrekt in het status overzicht.
Bijzonderheden -

5.3.2 StatusoverzichtRequest

Het bericht StatusoverzichtRequest wordt gebruikt in de communicatie tussen Afnemer en LV/Basisregistratie alsook tussen LV/Basisregistratie en Bronhouder om een statusoverzicht op te vragen.

Ter illustratie onderstaand de interactie tussen Afnemer en Basisregistratie.

Interactiediagram status opvragen via de Digimelding Webservice
Figuur 6 Interactiediagram status opvragen via de Digimelding Webservice

Interactiediagram status opvragen rechtstreeks
Figuur 7 Interactiediagram status opvragen rechtstreeks

Het statusoverzicht wordt opgevraagd op basis van de verplichte elementen OIN en basisregistratie. Het OIN is verplicht omdat alle aangesloten basisregistraties alleen van plan zijn terugmeldingen van de afnemer zelf terug te geven. Basisregistratie is verplicht, omdat dit het doorgeven van functionele fouten door de Digimelding Webservice vergemakkelijkt. Dit is een beperkte voorziening, het samenvoegen van overzichtsberichten zou de complexiteit verhogen en vooral op een goede wijze functionele fouten over meerdere basisregistraties heen geven, levert teveel complexiteit op. In het geval dat het opgeven van één basisregistratie verplicht is routeert de Digimelding Webservice slechts. Naast deze verplichte elementen is er een aantal optionele elementen waarmee de resultaten gefilterd kunnen worden. Een lijst met kenmerken van de organisatie zelf kan worden meegegeven. Dit is handig wanneer de afnemer een eigen registratiesysteem heeft. Daarnaast kan gefilterd worden op de datum van indienen en de datum van laatste wijziging. Tot slot kan er gefilterd worden op de status van terugmeldingen. Dit is enigszins bewerkelijk aangezien iedere basisregistratie zijn eigen statussen mag definiëren. In de berichtenschema's is daarom slechts vastgelegd dat dit een string is.

Berichttype: StatusoverzichtRequest
Elementen/attributen
OinVragendeOrganisatie OIN van de vragende organisatie. [1..1]
OinBasisregistratie *Het OIN van de houder van een landelijke voorziening van de basisregistratie [1..1]
Registratie Code (maximaal 3 letterig) waarmee de basisregistratie wordt aangeduid wanneer de houder van een landelijke voorziening meer dan 1 basisregistratie beheert (bv BRT, BGT). [0..1]
Filter [0..1]
Filter.MeldingskenmerkenLijst (Lijst met)Eigen kenmerk(en) terugmeldende organisatie. [0..1]
Filter.MeldingskenmerkenLijst.MeldinggkenmerkLijstElement [1..*]
Filter.VanafTijdstempelIndienen Filtert resultaten die zijn ingediend voor dit tijdstempel weg. Resultaten op de tijdstempel of daarna worden getoond. [0..1]
Filter.TotEnMetTijdstempelIndienen Filtert resultaten die zijn ingediend na dit tijdstempel weg. Resultaten op de tijdstempel of daarvoor worden getoond. [0..1]
Filter.VanafTijdstempelWijziging Filtert resultaten die zijn gewijzigd voor dit tijdstempel weg. Resultaten op de tijdstempel of daarna worden getoond4. [0..1]
Filter.TotEnMetTijdstempelWijziging Filtert resultaten die zijn gewijzigd na dit tijdstempel weg. Resultaten op de tijdstempel of daarvoor worden getoond4. [0..1]
Filter.StatusTerugmelding String met daarin een status behorende bij de basisregistratie waarvan het overzicht gevraagd wordt. [0..1]
Filter.Objectidentificatie String met daarin een objectidentificatie behorende bij de basisregistratie waarvan het overzicht gevraagd wordt. Hiermee kunnen terugmeldingen ook op basis van KvK-nummer, BSN-nummer, BAG-id, etc teruggevonden worden. [0..1]
Noot

4 *Het resultaat* betreft terugmeldingen (annotatiebomen) waarvoor geldt dat **de laatste annotatie** is toegevoegd tussen VanafTijdstempelWijziging en TotEnMetTijdstempelWijziging

5.3.3 StatusoverzichtResponse

Het statusoverzicht geeft een lijst met annotaties terug. Dit zijn in dit geval altijd 'root' annotaties waar een annotatieboom aan hangt. Dit is noodzakelijk omdat een aantal van de kenmerken die in de annotatielijst verplicht worden meegegeven afkomstig zijn uit leaf annotaties van een annotatieboom.

Wanneer het antwoord op een statusoverzichtbevraging niets oplevert wordt een lege lijst meegegeven. In lijn met het 'gemeenschappelijke afspraken berichtstandaarden'-voorstel voor 'geen waarde' wordt hierbij als reden meegegeven 'geenWaarde'. Een regulier antwoordbericht is in deze foutsituaties op zijn plaats omdat dit geen kritieke fouten zijn en het aan de afnemer is om te bepalen of hier actie op moet worden ondernomen.

Berichttype: StatusoverzichtResponse
Elementen/attributen
AnnotatieLijst [1..*]
Annotatie [0..*]
Annotatie . Tijdstempel Datum/tijd waarop de annotatie heeft plaatsgevonden [1..1]
Annotatie . Uuid Unieke verwijzing naar de root annotatie van een annotatieboom. [1..1]
Annotatie . Meldingskenmerk Eigen kenmerk terugmeldende organisatie. [1..1]
Annotatie . Bronverwijzing [1..1]
Annotatie . Bronverwijzing . Uri Een combinatie van OIN en de unieke sleutel van het brongegeven zodat een unieke referentie ontstaat naar het brongegeven (bijv. OIN en HRN). [1..1]
Annotatie . Bronverwijzing . Selectie Object waarop is teruggemeld. [0..1]
Annotatie . Annotatiestatus Laatste status annotatie van de terugmelding. [1..1]

5.3.4 DetailsTerugmeldingRequest

Het bericht DetailsTerugmeldingRequest wordt gebruikt in de communicatie tussen Afnemer en LV/Basisregistratie alsook tussen LV/Basisregistratie en Bronhouder om details van een bepaalde terugmelding op te vragen.

Ter illustratie onderstaand de interactie tussen Afnemer en Basisregistratie.

Interactiediagram details terugmelding bevragen via Digimelding Webservice
Figuur 8 Interactiediagram details terugmelding bevragen via Digimelding Webservice

Interactiediagram detail terugmelding bevragen rechtstreeks
Figuur 9 Interactiediagram detail terugmelding bevragen rechtstreeks

Het doel van dit bericht is het opvragen van alle informatie over één terugmelding bij een basisregistratie. Hiervoor wordt het OIN van de afnemer meegegeven en de basisregistratie waar de detailopvraging wordt gedaan, tot slot wordt de UUID van de annotatie meegegeven. In de huidige praktijk gaat het altijd om een UUID van een root annotatie. Volgens het protocol kan ook een individuele leaf annotatie of een deelboom worden opgevraagd. Dit is nu in theorie mogelijk maar wordt in de praktijk niet toegepast en is niet getest.

Berichttype: DetailsTerugmeldingRequest
Elementen/attributen
OinVragendeOrganisatie Identificatie d.m.v. OIN-vragende organisatie. [1..1]
OinBasisregistratie Het OIN van de houder van een landelijke voorziening van de basisregistratie [1..1]
Registratie Code (maximaal 3 letterig) waarmee de basisregistratie wordt aangeduid wanneer de houder van een landelijke voorziening meer dan 1 basisregistratie beheert (bv BRT, BGT). [0..1]
Uuid UUID van root annotatie. [1..1]

5.3.5 DetailsTerugmeldingResponse

Op basis van een UUID geeft een basisregistratie de annotatie met daaraan hangende leafs terug als antwoord. Op dit moment is dat altijd een toevoeging of wijziging (terugmelding) als root annotatie met daaraan altijd tenminste één van elk van de volgende leafs: contact, meldingskenmerk en/of status. Daarnaast worden optioneel één of meerdere leafs van het type: Bijlageverwijzing en Planningsverwachting meegegeven.

Een basisregistratie moet het opvragen van root annotaties met eraan hangende boom ondersteunen, daarnaast mag een basisregistratie annotatie(bomen) teruggeven van niet root annotaties, dit is echter nu nog niet gerealiseerd of getest. Aangezien het statusoverzicht alleen root annotaties oplevert zal het opvragen van andere soorten annotaties in de praktijk ook niet snel voorkomen.

Doordat de annotatiebasis in iedere annotatie zit wordt de annotatieboom een behoorlijk lijvige constructie. In de onderstaande berichten wordt deze daarom tot één regel afgekort. Zie paragraaf 4.1 voor een uitgebreide toelichting van wat er in de annotatiebasis staat. Elke annotatie kent een eigen instantie, zoals ook bij 'AnnotatieToevoegenRequest' en elke annotatie kan slechts één van de volgende soorten annotaties bevatten: Terugmelding, Annotatiestatus, Referentiekenmerk, Contactinformatie, Bijlageverwijzing, Planningsverwachting en BehandelendeBronhouder.

Berichttype: DetailsTerugmeldingResponse
Elementen/attributen
AnnotatieBoom De container die de verzameling annotaties bevat die ofwel het gevraagde UUID als kenmerk hebben of daar middels een annotatieverwijzing naar verwijzen. [1..1]
Annotatie.Terugmelding De terugmelding (de annotatie die uiteindelijk de root annotatie zal worden) [1..1]
Terugmelding.Annotatiebasis
Terugmelding.Bronverwijzingen Bronverwijzingen bestaande uit één of meerdere bronverwijzing(en)
Lijst van verwijzingen met basisregistratie elementen waarop wordt teruggemeld.
[1..1]
Bronverwijzingen.Bronverwijzing Bestaande uit een URI en een selectieverwijzing naar het basisregistratie element waarop wordt teruggemeld. Dit mogen er meerdere zijn, maar in de huidige praktijk is dit er altijd precies één. [1..*]
Bronverwijzing.Uri De URI die de combinatie van basisregistratie en sleutel (bijvoorbeeld BSN of HRN) uniek identificeert. [1..1]
Bronverwijzing.Selectie Selectie van een element binnen de structuur die door de URI uniek geïdentificeerd wordt (bijvoorbeeld onderneming). [0..*]
Terugmelding.Attributenset De set van attributen die daadwerkelijk gewijzigd dienen te worden. [1..1]
Attributenset.Attribuut Eén of meerdere attributen die gewijzigd dienen te worden. [1..*]
Attribuut.Uri De unieke aanduiding van het attribuut [1..1]
Attribuut.BetwijfeldeWaarde De bestaande waarde in de basisregistratie. [0..1]
Attribuut.VoorgesteldeWaarde De voorgestelde nieuwe waarde. [0..1]
Terugmelding.Peilmoment De datum waarop de betwijfelde waarde geldig is en de voorgestelde waarde geldig zou moeten zijn. [0..1]
Annotatie.Annotatiestatus Status van de terugmelding, de status met de meest recente datum GeannoteerdOp is de geldige status. [1..*]
Annotatiestatus.Annotatiebasis
Annotatiestatus.Status *Zie bijlage B voor lijst met geadviseerde statussen voor aangesloten basisregistraties. Het is toegestaan om in de eigen catalogus afwijkende statussen op te nemen) [1..1]
Annotatie . Referentiekenmerk Eigen kenmerk terugmeldende organisatie (het mogen er meer zijn, in de huidige praktijk altijd precies één). [1 *]
Referentiekenmerk.Annotatiebasis
Referentiekenmerk.Kenmerk Eigen kenmerk terugmeldende organisatie. [1..1]
Annotatie.Contactinformatie Contactgegevens. [1 *]
Contactinformatie.@ContactType kan alleen de waarden 'Melder' of 'Behandelaar' hebben [1..1]
Contactinformatie.Annotatiebasis
Contactinformatie.Naam [1..1]
Contactinformatie.Telefoon [0..1]
Contactinformatie.Email [1..1]
Contactinformatie.Afdeling [0..1]
Annotatie . Bijlageverwijzing Metainformatie over bijlagen.
Wordt in de praktijk niet ondersteund door BRP, HR ondersteunt er maximaal 5.
[0..*]
Bijlageverwijzing . Annotatiebasis
Bijlageverwijzing . Bestandsnaam De naam van het bestand. [1..1]
Bijlageverwijzing . MIMEType Het MIME type van de bijlage. [1..1]
Bijlageverwijzing . BijlageData *Het bestand zelf in Base64-binary encoding.5 [1..1]
Bijlageverwijzing . Beschrijving *Beschrijving van de bijlage. De bijlage zelf wordt nooit mee teruggeleverd bij het bevragen van een terugmelding/annotatie. [0..1]
Annotatie . Planningsverwachting Verwachte termijn voor behandeling, wordt alleen gebruikt door BRP en komt dan slechts eenmaal voor. [0..*]
Planningsverwachting . Annotatiebasis
Planningsverwachting . MijlpaalAanduiding Beschrijving van de planningsverwachting. [0..1]
Planningsverwachting . MijlpaalTijdstempel Datum waarop de planning gereed is. [0..1]
Annotatie . BehandelendeBronhouder Behandelende bronhouder, huidige behandelaar is leaf annotatie met meest recente tijdstempel. [0 *]
BehandelendeBronhouder . Annotatiebasis
BehandelendeBronhouder . Bronhouder De bronhouder die de terugmelding momenteel in behandeling heeft. [1..1]
Noot

5 Dit veld wordt bij een bericht 'DetailsTerugmeldingResponse' leeg gelaten

5.4 Echo

De berichten beschreven in deze uitwisseling kunnen worden gebruikt om te controleren of de berichtverwerking in zijn algemeenheid beschikbaar is.

5.4.1 Algemeen

Doel Het ontvangen van een antwoordbericht waaruit blijkt dat de berichtverwerking conform specificaties werkt.
Voorwaarde Geen.
Trigger Behoefte om te controleren of berichtverwerking naar behoren functioneert.
Direct gevolg Terugsturen van een echobericht.
Vervolgactie Indien de echo faalt onderzoeken waardoor dit wordt veroorzaakt.
Bijzonderheden

 Interactiediagram voor echo's
Figuur 10 Interactiediagram voor echo's

Interactiediagram echoverzoek via Digimelding Webservice
Figuur 11 Interactiediagram echoverzoek via Digimelding Webservice

5.4.2 EchoRequest

De structuur van het echoverzoek is als volgt:

Berichttype: EchoRequest
EchoRequest.OinBasisregistratie Het OIN van de basisregistratie waar het echoverzoek naar toe moet [1..1]
EchoRequest.OinBasisregistratie Het OIN van de houder van een landelijke voorziening van de basisregistratie [1..1]
EchoRequest.Registratie Code (maximaal 3 letterig) waarmee de basisregistratie wordt aangeduid wanneer de houder van een landelijke voorziening meer dan 1 basisregistratie beheert (bv BRT, BGT). [0..1]
EchoRequest.Echo De string die geëchood moet worden [1..1]

5.4.3 EchoResponse

De structuur van het echo-antwoord is als volgt:

Berichttype: EchoResponse
EchoResponse.Echo De teruggestuurde echo string [1..1]

6. Foutberichten

Begrip Toelichting
Doel Aangeven dat er een fout is opgetreden.
Voorwaarde Een foutbericht is altijd een reactie op een reeds verzonden bericht, dus één van de vraagberichten uit de voorgaande secties (AnnotatieToevoegenRequest, StatusoverzichtRequest, DetailsTerugmeldingRequest).
Trigger Het verzonden vraagbericht leidt tot een fout in de verwerking ervan.
Direct gevolg Een foutbericht wordt verstuurd.
Vervolgactie De ontvanger van het foutbericht dient de fout af te handelen.
Bijzonderheden

Een aantal foutsituaties is voorstelbaar. Er kan een probleem zijn met autorisatie, met de syntax van de gegevens of er kan een fout optreden in het systeem dat de annotatie moet verwerken.

6.1 Autorisatiefouten

Wanneer een systeem van de afnemer op transportniveau of applicatieniveau niet geautoriseerd is bij het leverende systeem dan krijgt deze een Digikoppeling-foutmelding 'niet geautoriseerd' terug.

Optioneel kan de basisregistratie in de SOAP Fault-detail meer informatie verstrekken.
Indien een basisregistratie een eigen specifiekere foutcode heeft dan mag deze ook verzonden worden in plaats van de Digikoppeling-melding.

6.2 Verwerkingsfouten

In het geval dat een verwerkingsfout er toe leidt dat een antwoord volledig uitblijft, bijvoorbeeld door het offline zijn van het verwerkende systeem, dan zal de Digikoppeling-adapter van de afnemer een time-out geven.

Indien het bevraagde systeem het bericht niet kan verwerken door een systeemfout maar nog wel kan antwoorden, dan krijgt de afnemer een SOAP Fault-bericht terug met de Digikoppeling-fout DK0051 (time-out), optioneel kan de basisregistratie in de SOAP Fault-detail meer informatie verstrekken. Wanneer het bericht niet verwerkt kan worden vanwege een probleem met de inhoud van het bericht, anders dan de syntax, dan wordt een DK0050-bericht ('kan bericht niet verwerken') verstuurd. Indien een basisregistratie een eigen specifieke foutcode heeft dan mag deze in plaats van de Digikoppeling-foutmelding verstuurd worden.

6.3 Syntaxfouten

Indien er een syntaxfout zit in de Digikoppeling-headers, dan volgt hierop een SOAP Fault met de juiste foutcode volgens de Digikoppelingstandaard (er bestaan specifieke foutcodes voor fouten in headervelden).

Indien de inhoud van het vraagbericht niet voldoet aan de syntax van het vraagbericht-XSD of een andere XSD die over de inhoud van het bericht gaat dan wordt een SOAP Fault verstuurd; deze heeft als code DK0004 ('element niet conform XSD'). In de SOAP Fault-detail wordt door de basisregistratie aangegeven tegen welke XSD het bericht niet valideerde. Optioneel is de basisregistratie vrij om nog meer informatie mee te geven in de toelichting. Indien een basisregistratie een eigen specifieke foutcode heeft dan mag deze in plaats van de Digikoppeling-foutcode verstuurd worden.

Synchrone fouten voor Digikoppeling-WUS-berichten worden verstuurd als SOAP Fault zoals dit is voorgesteld voor de berichtenstandaard van het stelsel.6 SOAP Faults worden doorgaans door de Digikoppeling-adapter doorgestuurd naar de achterliggende applicatie. Dit koppelvlak gaat er vanuit dat dit ook gebeurt voor de fouten die hier beschreven worden. De foutafhandeling dient in de terugmeldapplicatie plaats te vinden. Binnen de SOAP Fault wordt een aantal velden onderkend te weten:

Noot

6 Zie voorstel ["foutafhandeling synchrone berichten" van de "gemeenschappelijke afspraken berichtstandaarden"](https://digistandaarden.pleio.nl/groups/profile/24027452/gemeenschappelijke-afspraken-berichtstandaarden-gab)

Berichttype: DigimeldingSynchroonFault Synchrone foutafhandeling gaat middels een SOAP Fault
faultcode De plek waar de fout is opgetreden, één string opgebouwd uit de elementen <Defaultwaarde>.<Code>.<OmschrijvingKort> : [1..1]
Defaultwaarde: Bevat één van de defaultwaarden VersionMismatch, MustUnderstand, Client en Server.7 Voor Digimeldingpraktijk zijn alleen Client- of Server-waarden relevant om aan te geven wat de aard van de fout is.
Code: De specifieke foutcode die hoort bij de technische fout (format: <afkortingbron><codering van fout>.
OmschrijvingKort: De korte omschrijving van de fout (bijvoorbeeld: de Digikoppeling omschrijving uit de lijst met foutmeldingen.* Zie onderstaand voorbeeld.
faultstring De eigen meer gedetailleerde beschrijving van de foutsituatie.
De eigen beschrijving zoveel mogelijk geschikt maken voor het kunnen presenteren aan gebruiker.
De ontvanger is niet verplicht deze tekst over te nemen.
[1..1]
faultactor Bevat een URI van de antwoordende service.
Vul de faultactor in met de URI van de bron van de oorzaak, indien het SOAP-bericht langs een tussenstation gaat. Bijvoorbeeld Digimelding Webservice.
[0..*]
faultdetail Volledig vrij veld om nadere toelichting op de fout te geven, kan gebruikt worden om bijv. achterliggende applicatiefoutmeldingen mee te geven (xs:any). [0..*]
Noot

7 Zie sectie 4.4.1 voor uitleg

Voorbeeld:

6.4 Generieke foutcodes van toepassing op Digimelding

Voor fouten op protocolniveau dienen de fouten van Digikoppeling gevolgd te worden. Voor generieke fouten in Digimelding zijn de volgende Digikoppeling-foutcodes van toepassing:

Nr Omschrijving Toelichting
DK0002 Requester systeem niet geautoriseerd Indien je voor een basisregistratie niet geautoriseerd bent, ontvang je geen inhoudelijke informatie van die basisregistratie. Het autorisatiemodel wordt door de basisregistratie bepaald. In de foutmelding wordt de betreffende basisregistratie, waarvoor geen autorisatie bestaat, teruggegeven.
DK0004 Element niet conform XSD Bij een validatiefout wordt meegegeven in het SOAP Faultdetail aan welke XSD niet voldaan wordt.
DK0050 Proces voor afhandelen bericht geeft fout Wanneer een bericht zich niet houdt aan afspraken die gemaakt zijn rondom de vulling van de payload welke basisregistratiespecifiek zijn, bijvoorbeeld: Status is volgens de XSD een vrij tekstveld, iedere basisregistratie is vrij deze te kiezen. De basisregistratie kan teruggeven dat een status bij hen niet bekend is.
DK0051 Antwoordend systeem geeft time-out Indien de achterliggende applicatie niet draait of een fout produceert dan kan het geen antwoord geven terwijl een geldig antwoord wel mogelijk zou moeten zijn en de messaging stack(Digikoppeling) nog wel in de lucht is.

7. bijlagen

7.1 Bijlage A: Afkortingen, begrippen en symbolen

Afkorting Omschrijving
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BRP Basisregistratie Personen
GEMMA Gemeentelijke modelarchitectuur
ICTU ICT Uitvoeringsorganisatie
KING Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
HR Handelsregister
NUP Nationaal Uitvoeringsprogramma
StUF Standaarduitwisselingsformaat

7.2 Bijlage B : Geadviseerde Statussen

Diagram

Op een terugmelding kunnen verschillende statussen van toepassing zijn. In onderstaand figuur zijn de verschillende statussen en hun relatie afgebeeld.

Digimelding proces
Figuur 12 Digimelding proces