Digikoppeling Best Practices ebMS2 3.2.2

Logius Best practice
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/bpebms/3.2.2
Laatst gepubliceerde versie:
https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/bpebms
Laatste werkversie:
https://logius-standaarden.github.io/Digikoppeling-Best-Practices-ebMS2/
Vorige versie:
https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/bpebms/3.2.1
Redacteurs:
Peter Haasnoot (Logius)
Pieter Hering (Logius)
Martin van der Plas (Logius)
Auteur:
Doe mee:
GitHub Logius-standaarden/Digikoppeling-Best-Practices-ebMS2
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf


Samenvatting

Alle Digikoppeling profielen die op ebMS2 gebaseerd zijn, moeten zich conformeren aan de Koppelvlakstandaard ebMS2. Dit document is een aanvulling hierop. Het heeft als doel ontwikkelaars te adviseren en te informeren over de huidige werkwijze bij het toepassen van Digikoppeling Koppelvlakstandaard ebMS2 – deze informatie geldt dus alleen voor de ebMS2-variant.

Status van dit document

Dit is de definitieve versie van dit document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

Documentbeheer

Datum Versie Auteur Opmerkingen
22-11-2011 1.5 Logius -
09-06-2014 1.6 Logius Redactioneel bijwerken
13-01-2015 3.0 Logius Redactioneel
01-10-2017 3.1 Logius Herzien nav: - Compliance Voorziening - Begrippen ebMS2 en CPA Register
16-05-2019 3.2 Logius EB015 SyncReply toegevoegd
11-04-2022 3.2.1 Logius Vermelding REST-API koppelvlak
31-05-2023 3.2.2 Logius Update 2023 conform Roadmap Digikoppeling, review

Colofon

Logius Servicecentrum: Postbus 96810
2509 JE Den Haag
tel. 0900 555 4555 (10 ct p/m)
email servicecentrum@logius.nl
Logius Afdeling Standaarden: email. digikoppeling@logius.nl

1. Inleiding

1.1 Doel en doelgroep

Alle Digikoppeling profielen die op ebMS2 gebaseerd zijn, moeten zich conformeren aan de Koppelvlakstandaard ebMS2. Dit document is een aanvulling hierop. Het heeft als doel ontwikkelaars te adviseren en te informeren over de huidige werkwijze bij het toepassen van Digikoppeling Koppelvlakstandaard ebMS2 – deze informatie geldt dus alleen voor de ebMS2-variant.

Het document is bestemd voor Architecten, integratie specialisten en ontwikkelaars van webservices die zijn aangesloten op Digikoppeling. Het gaat hierbij om zowel (service) aanbieders als (service) afnemers. Zie onderstaande tabel bij welke taken dit document ondersteunt.

Afkorting Rol Taak Doelgroep?
[MT] Management Bevoegdheid om namens organisatie (strategische) besluiten te nemen. Nee
[PL] Projectleiding Verzorgen van de aansturing van projecten. Nee
[A&D] Analyseren & ontwerpen (design) Analyseren en ontwerpen van oplossings-richtingen. Het verbinden van Business aan de IT. Nee
[OT&B] Ontwikkelen, testen en beheer Ontwikkelt, bouwt en configureert de techniek conform specificaties. Zorgen voor beheer na ingebruikname. Ja

1.2 Opbouw Digikoppeling documentatie

Digikoppeling is beschreven in een set van documenten. Deze set is als volgt opgebouwd:

Overzicht van de onderdelen van de Digikoppeling Standaard, de standaard is onderverdeeld in normatieve en ondersteunende onderdelen
Figuur 1 Opbouw documentatie Digikoppeling

Tekstalternatief

* Normatief document

† Ondersteunend document

Alle met de kleur groen aangegeven documenten vallen onder het beheer zoals geformaliseerd in het Beheermodel en releasebeleid.

1.3 Doel en scope van Digikoppeling

Voor de Overheid als geheel is interoperabiliteit tussen een groot aantal serviceaanbieders en serviceafnemers van essentieel belang. Die grootschalige interoperabiliteit wordt bereikt door sterke standaardisatie van het koppelvlak tussen de communicatiepartners.

Deze communicatie vindt plaats in het domein van Digikoppeling, en daarbij worden Digikoppeling Koppelvlakstandaarden toegepast. Dat is een beperkte set van standaarden waaruit onder gedefinieerde omstandigheden gekozen kan worden.

Digikoppeling biedt de mogelijkheid om op deze gestandaardiseerde wijze berichten uit te wisselen tussen service aanbieders en service afnemers. Digikoppeling richt zich voornamelijk op uitwisselingen tussen overheidsorganisaties maar er zijn ook implementaties bekend van de toepassing van Digikoppeling bij uitwisseling tussen bedrijven en overheden.

1.3.1 Uitwisseling binnen Digikoppeling

De uitwisseling tussen partijen is in drie lagen opgedeeld:

 1. Inhoud (gegevens): deze laag bevat afspraken over de inhoud van het uit te wisselen bericht, dus de structuur, semantiek en waardebereiken
  Digikoppeling houdt zich niet met de inhoud bezig, 'heeft geen boodschap aan de boodschap'.

 2. Logistiek (processen): op deze laag bevinden zich de afspraken betreffende transportprotocollen (HTTP/TLS), messaging (SOAP), adressering, beveiliging (authenticatie en encryptie) en betrouwbaarheid. Dit is laag van Digikoppeling.

 3. Transport (techniek): deze laag verzorgt het daadwerkelijke transport van het bericht (TCP/IP).

Digikoppeling richt zich uitsluitend op de logistieke laag.

1.4 Opbouw van dit document

Hoofdstuk 1 bevat een aantal algemene inleidende onderwerpen.

Hoofdstuk 2 bevat de aanbevelingen, werkwijze en best practices.

Hoofdstuk 3 gaat in op de kenmerken van een CPA.

Hoofdstuk 4 gaat over bericht volgordelijkheid.

Begrippen en afkortingen worden toegelicht in het document [Digikoppeling-Architectuur].
Dit document is onderdeel van de Digikoppeling standaard.

Noot
Dit document en alle andere Digikoppeling documentatie is beschikbaar op [de website van Logius](http://www.logius.nl/digikoppeling).

2. Werkwijze/Aanbevelingen/Best Practices

2.1 EB001 ebMS2 Producten

Gebruik een ebMS2 product met aantoonbare ervaring binnen het Digikoppeling domein. Op de website van Logius is een overzicht van Digikoppeling leveranciers te vinden. De GEMMA softwarecatalogus van de VNG geeft een overzicht van softwareproducten voor de gemeentelijke markt die de Digikoppeling ebMS koppelvlakspecificatie ondersteunen.

2.2 EB002 CPA Gebruik

Voor het definiëren van een CPA geldt het volgende advies:

 1. Raadpleeg het hoofdstuk 3 'CPA Gebruik en Kenmerken'.

 2. Maak gebruik van het online CPA Register1, zie het CPA Register gebruikershandleiding

1. Het online CPA Register wordt gehost door Justid en is beschikbaar op https://cparegister.minvenj.nl/logius

2.3 EB003 Productie- en ontwikkelomgevingen

Het is raadzaam om test- en productieservices ('OTAP') op aparte machines onder te brengen om het onderscheid tussen beide helder te houden. Geef ze een eigen DNS naam (en dus verschillende PKI overheid certificaten), bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende subdomeinnamen.

2.4 EB004 PartyId postfix

Voorzie de PartyId van een postfix voor het onderscheid tussen test- en productieservices ('OTAP'). De naamgevingsconventie is hierbij:

Samenstellingen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld de postfix ‘_OTA’ als er één specifiek adres gebruikt wordt voor de ontwikkel-, test-, en acceptatieomgeving. Aangezien Digikoppeling een strikte scheiding tussen test en productie nastreeft zou een combinatie van productie met andere omgevingen nooit moeten voorkomen2.

2. De scheiding komt ook. tot uitdrukking in het gebruik van een andere certificaat-root voor productie en andere omgevingen. Zie hiervoor het document “Gebruik en achtergrond Digikoppeling-certificaten”.

2.5 EB005 Certificaten

Vanuit het oogpunt van beveiliging is het dringende advies om aparte certificaten te gebruiken voor de 'OTA' omgevingen aan de ene kant en de productie ('P') omgeving aan de andere kant.

Ook wordt geadviseerd om autorisaties te baseren op het OIN dat uit het certificaat verkregen wordt. Indien autorisaties plaatsvinden met het PartyId (dat ook het OIN bevat) dient zeker gesteld te worden dat de beide voorkomens van het OIN (certificaat en PartyId) identiek zijn of dat de organisatie in het certificaat mag handelen namens de organisatie in het PartyId. Dit kan met geautomatiseerde controle (bijvoorbeeld bij ontvangst/verzending van een bericht op de TLS-offloader) of door handmatige controle (bijvoorbeeld bij het aanmaken van het CPA dat in de Digikoppeling-adapter ingelezen wordt).

2.6 EB006 Service & Action naamgeving

Advies 1: gebruik een functionele naam voor de naamgeving van de Service. Verwerk de versie in de service naam. De servicenaam mag de URN zijn.

Advies 2: als er gebruik gemaakt wordt van het CPA Register, gebruik dan als Identificerende naam de naam van de service (het laatste onderdeel van het pad in de URN.)

Met deze Identificerende naam kan een afnemer een CPA laten maken op basis van de naam (zie 'Digikoppeling CPA Creatievoorziening Handleiding' op Digikoppeling website).

Advies 3: gebruik een functionele naam (liefst een werkwoord) voor de naamgeving van de Actions. Denk eraan dat een Service meerdere Actions mag bevatten (meldingen).

In Digikoppeling Koppelvlakstandaard WUS staat bij voorschrift WW003 hoe de payload in de SOAP body opgenomen moet worden: op basis van de 'document-literal style'. Bij document-literal mag de payload slechts 1 XML element bevatten; hierbinnen kunnen wel meerdere elementen opgenomen worden. Het is ook bijvoorbeeld mogelijk om meerdere elementen van het type {http://www.w3.org/2001/XMLSchema} base64Binary op te nemen binnen dit eerste element. Daarmee ondersteunt deze koppelvlakstandaard het versturen van attachments met binaire data impliciet.

Het wordt sterk aangeraden om voor ebMS2 deze werkwijze over te nemen. De naam van het payload element zal dan gebruikt worden als naam voor de Action.

2.7 EB007 Rollen

Als een overheidsorganisatie in een bepaalde service zowel berichten kan versturen als wel berichten kan ontvangen, ga dan na wat de functionele rol is. In welke hoedanigheid wordt de functie uitgevoerd? Deze functionele rol zal een bepaalde naam hebben. Gebruik dan die naam voor de rol in de CPA.

2.8 EB008 Overdrachtskarakteristieken

De karakteristieken voor de betrouwbare overdracht worden uitgedrukt in ‘RetryInterval’ en ‘RetryCount’. Digikoppeling Koppelvlakstandaard ebMS2 heeft hiervoor een aanname gemaakt. Evalueer met de betrokken partijen of deze waardes van toepassing zijn. Wijzig de waardes zo nodig. Houd hierbij rekening met zowel de bedrijfsmatige verwerking van de meldingen als met de netwerk karakteristieken (beschikbare bandbreedte, omvang van de payload, quality of service en dergelijke) tussen de twee overheidsinstanties. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk 3 'CPA Gebruik en Kenmerken'.

2.9 EB009 Vaststelling CPAId

Geef zowel een CPAId als een start- en einddatum op bij het maken van een overeenkomst tussen een service requester en een service provider. Deze invulling moet in overleg met de twee partijen bepaald worden. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk 3 'CPA Gebruik en kenmerken'.

2.10 EB010 Geldigheidsperiode van een CPA

Laat de start- en einddatum van de CPA mede afhangen van de geldigheid van de gebruikte client- & servercertificaten.

Een CPA voor testdoeleinden kan een korte geldigheidsperiode krijgen, afgestemd op de test periode.

Een geldigheidsperiode langer dan 10 jaar is niet gebruikelijk.

2.11 EB011 MessageOrder en ConversationId

Als de MessageOrder functionaliteit gebruikt wordt, moeten alle betreffende (samenhangende) berichten dezelfde ConversationId krijgen.

Er zijn meerdere, onafhankelijke, berichtstromen mogelijk waar MessageOrder op van toepassing is als elke berichtstroom zijn eigen ConversationId krijgt.

2.12 EB012 MessageOrder en ReliableMessaging

Als MessageOrder gebruikt wordt is dit van invloed op de overdrachtskarakteristieken (EB008). Als een enkel bericht in de overdracht faalt, heeft dit tot gevolg dat alle opvolgende berichten niet verzonden kunnen worden, of afgeleverd kunnen worden. De waardes voor de RetryCount en RetryInterval zullen daarom met zorg gekozen moeten worden.

2.13 EB013 MessageId

De Koppelvlakstandaard ebMS2 schrijft het gebruik van een MessageId voor conform [RFC2822], in de vorm van “UUID@URI”.

De URI in de MessageId kan ook het domein kan zijn van Digikoppeling messagehandler.

2.14 EB014 Meerdere PartyId's

Als een grote organisatie, bestaande uit meerdere deel-organisaties, via een gateway (in de algemene zin, niet te verwarren met Digikoppeling Gateway) aangesloten wordt op Digikoppeling, kan de situatie ontstaan dat de deel-organisaties een ander OIN hebben dan het OIN van de gehele organisatie. Ook kan de situatie ontstaan dat voor de cliënt authenticatie van de gateway er maar 1 certificaat gebruikt kan worden (namelijk die van de organisatie als geheel).

Het is toegestaan om op transport niveau het cliënt certificaat te gebruiken voor de authenticatie van de organisatie als geheel. Als waarde voor de PartyId mogen OIN's gebruikt worden die afwijken van het OIN in het authenticatie certificaat. Het is aan de samenwerkende partijen om er op toe te zien dat de juiste PartyId's gebruikt worden. In dergelijke situaties is het tevens toegestaan om PartyId's te gebruiken die afwijken van de gangbare OIN's, mits er een ander PartyId type aangegeven wordt. (Voor de OIN geldt urn:osb:oin.) Vanuit Digikoppeling wordt in dergelijke gevallen een dringend advies gegeven om de deel-organisaties een eigen OIN te laten aanvragen. (Het toestaan van een eigen PartyId waarde in de communicatie op Digikoppeling tussen de Nederlandse overheden wordt gezien als een tijdelijke situatie).

2.15 EB015 SyncReplyMode

Het Digikoppeling ebMS2 Reliable Messaging (RM) profiel vereist dat berichten bevestigd worden met een acknowledgement bericht. Binnen het Digikoppeling ebMS2 RM-profiel moet deze acknowledgement asynchroon worden verzonden. Een Digikoppeling oplossing houdt hiervoor een administratie bij zodat de acknowledgement aan het initiële MessageId van het bericht kan worden kan worden gerefereerd

Bij het gebruik van het uitwisselen van zeer hoge volumes van berichten in beperkte tijd via het Digikoppeling ebMS RM-profiel kan de overhead van het asynchroon bevestigen van het bericht via asynchrone acknowledgement (te) groot worden. Vandaar dat sinds versie 3.3 van dit profiel het gebruik van SyncReply Profile in de Digikoppeling ebMS2 specificatie wordt toegestaan voor een aantal uitzonderingsgevallen. Vanaf deze versie is het in bepaalde gevallen mogelijk om een bericht synchroon – dus in dezelfde http-sessie- te bevestigen met een acknowledgement (of een foutsituatie synchroon te beantwoorden met een errormessage)

Toepassen van Synchrone acknowledgement is uitzondering

Het gebruik van Syncreply wordt in de regel afgeraden. Tot aan versie 3.3 van Digikoppeling ebMS was een invulling van het attribuut SyncReplyMode in het CPA anders dan “none” niet toegestaan, met als onderbouwing: Asynchronous messaging does not preclude fast response times, as is required to support interactive applications. Asynchronous messaging supports higher levels of scalability and supports scenarios where a response message may be sent minutes, hours or days after the initial request message. Asynchronous messaging may be combined transparently with store-and-forward intermediaries.

In de praktijk blijkt dat er toch situaties bestaan waarin het synchroon bevestigen van een bericht voordeel biedt:

2.15.1 Voorwaarden voor toepassen van het synchrone bevestiging

 • Scope:
  • Dit profiel is alleen geldig voor de Digikoppeling ebMS2 RM-profielen
 • Aanleiding:
  • Door omvang van het volume van uitwisseling van berichten in beperkte tijd bestaan verwerkingsproblemen bij (een van beide) providers. Asynchrone uitwisseling van berichten binnen het ebMS profiel blijft de defaultmodus. Dus als de verwerking probleemloos verloopt is er geen reden om over te gaan op synchrone uitwisseling.
 • Voorwaarde:
  • De Digikoppeling oplossing van beide partijen ondersteunen het instellen van SyncReplymode op mshSignalsOnly. Het instellen van deze mode kan dus niet eenzijdig worden opgelegd.
Noot

2.16 EB016 Correlatie van berichten

Voor het correleren van berichten in ebMS2 spelen de elementen Messageid, ConversationId en RefToMessageId een rol. Het gebruik van de combinatie MessageId en RefToMessageId en het ConversationId dienen verschillende doelen. Deze 2 doelen zijn hieronder uitgewerkt:

2.16.1 Response op een specifiek request

Messageid en RefToMessageId worden gebruikt om heel specifiek aan te geven op welke request een response wordt gegeven. RefToMessageId wordt dus gebruikt om de relatie tussen een ebMS bericht en het daarop volgende ACK of NACK bericht aan te geven, een protocol gerelateerde relatie.

De invulling van het RefToMessageId element voor "normale" messages (dwz met business documenten) is afhankelijk van de processpecificaties die in een domein worden afgesproken. Als daarin namelijk wordt besloten om de relatie tussen vraag en antwoord alléén tot uitdrukking te brengen in de business documenten zelf, bijvoorbeeld in een SBDH, dan is het mogelijk om het RefToMessageId in het ebMS bericht waarin het antwoord is opgenomen weg te laten.

2.16.2 Response binnen een conversatie

Een conversatie gaat verder dan een simpele request/response. Een conversation is een gedefinieerd proces waarin meerdere berichten tussen twee partijen worden uitgewisseld. In alle ebMS berichten in een instantie van dat proces wordt dan hetzelfde ConversationId te gebruiken. De samenhang van de individuele transacties wordt bewaakt door het MessageId en RefToMessageId en de samenhang van het proces door het ConversationId. De waarde van 'ConversationId 'wordt in bepaald door de Partij die het eerste bericht verstuurd, de initiator.

Het gebruik van het ConversationId is dus op business-niveau, met verschillene implementaties:

 • Simpel vraagbericht met ConversationId waarop het antwoordbericht hetzelfde ConversationId bevat
 • Transactieachtig gebruik, waarbij meerdere vraag- en antwoordberichten, hetzelfde ConversationId bevatten
 • Uitwisselingen waarin het case nummer in ConversationId wordt gezet, dat kunnen meerdere opeenvolgende transacties zijn waarbij er ook enige tijd kan verstrijken tussen de transacties
 • Random, geen relatie tussen vraag en antwoordbericht op basis van ConversationId

In een losstaande transactie heeft het ConversationId dus niet zoveel toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde onstaat pas op het moment dat meerdere transacties door middel van het overkoepelende ConversationId met elkaar verbonden worden.

3. CPA Gebruik en Kenmerken

3.1 Inleiding

Digikoppeling bevat de ebMS2 koppelvlakstandaard voor de overdracht van gegevens. Dit document gaat in op het gebruik van een Collaboration Protocol Agreement (CPA) in het geval dat ebMS2 gebruikt wordt voor de gegevensoverdracht.

3.2 Wat is een CPA?

Een CPA is een formeel xml document om de gebruikte functionele en technische eigenschappen van de ebMS2 protocol-karakteristieken vast te leggen. Het is dus een formele beschrijving voor het vastleggen van de gegevensuitwisseling.

De CPA is gestandaardiseerd in [ISO 15000-1: ebXML Collaborative Partner Profile Agreement (afgekort tot ebCPP3). Het ebMS2 protocol is gestandaardiseerd in ebXML Messaging Service Specification (afgekort tot ebMS24).

3. [ebCPP] Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification Version 2.0, September 23, 2002. Url: http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-cppa/documents/ebcpp-2.0c.pdf 4. Message Service Specification, Version 2.0, 1 April 2002. Url: http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/documents/ebMS_v2_0.pdf [EBXML-MSG]

De eigenschappen van de gegevensoverdracht geven onder andere aan:

3.3 Waarom wordt er een CPA gebruikt?

Redenen voor het toepassen van een CPA:

Daarom is het hebben van een CPA het uitgangspunt voor de specificatie en configuratie van de gegevensuitwisseling tussen twee partijen op Digikoppeling.

3.4 Wat zijn de uitgangspunten voor de CPA?

De kenmerken van het ebMS2 verkeer op Digikoppeling zijn beschreven in het document:

' Digikoppeling Koppelvlakstandaard ebMS2'. Dit document is op de website van Digikoppeling te vinden [Digikoppeling Logius website].

De kenmerken zijn vertaald naar relevante onderdelen van een CPA. Deze CPA onderdelen worden hieronder beschreven in termen zoals benoemd in [ebCPP].

3.4.1 Service

Een Service is een unieke aanduiding voor een set van samenhangende operaties.

De service moet uniek zijn. Advies voor de naamgeving is als volgt:

[organisatie]:[service]:[versie]

De service heeft als type “urn:osb:services” (zonder quotes).

Een service wordt als volgt in het ebMS2 contract opgenomen (met een voorbeeld service “OSB:Service:1:0”):

<tns:Service tns:type="urn:osb:services">OSB:Service:1:0</tns:Service>

3.4.2 CPAId

Een CPAId is een unieke aanduiding voor een overeenkomst voor een bepaalde service. De CPAId moet uniek zijn voor die bepaalde service. Denk hierbij aan het feit dat er één service wordt gespecificeerd door een service provider en dat meerdere service requesters een samenwerking aangaan. Elke samenwerking tussen twee partijen moet een ander CPAId krijgen. Een CPAId moet uniek zijn. Advies voor de naamgeving is als volgt:

[ServiceID]_[PartyId-A]_[PartyId-B]_[versie]

NB. Gebruik geen punten of andere vreemde tekens, want sommige ebMS-adapters zouden de CPAId wel eens als filenaam kunnen gebruiken...

Hierbij zijn:

 • [ServiceID] de unieke Service ID

 • [PartyId-A] de PartyId van partij A

 • [PartyId-B] de PartyId van partij B

 • [versie] een UUID (of een versie nummer mits de uitgever van de CPA kan garanderen dat de CPAId uniek blijft)

3.4.3 Start- en einddatum

Elke CPA heeft een start en einddatum. Dit moet afgestemd worden tussen de twee partijen die een samenwerking aangaan. Merk op dat er een afhankelijkheid is met de geldigheidsperiode van de gebruikte client- en servercertificaten.

3.4.4 Default Message Channel

Een CPA bevat twee PartyInfo elementen: voor elke deelnemer in de samenwerking één. Elk PartyInfo element kent precies één 'default channel' dat gebruikt wordt voor de verzending van onderliggende protocol berichten (zoals de acknowledgments). In de CPA wordt deze 'default channel' aangegeven met het defaultMshChannelId attribuut. De eigenschappen van dit channel worden bepaald op basis van het Digikoppeling ebMS2 profiel met de hoogste beveiliging. Als een CPA verschillende Actions bevat waarvoor de acknowledgements verschillende profiel eigenschappen hebben, zullen de Actions verdeeld moeten worden over meerdere CPA's: in elke CPA komen die Actions die dezelfde profiel eigenschappen hebben. Als er gebruik gemaakt wordt van de CPA Creatievoorziening zullen er verschillende Digikoppeling-ebMS2 Servicespecificaties gemaakt moeten worden.

3.4.5 PartyName

De naam van de partij zoals die opgegeven moet worden in de CPA. Dit zal voor elke organisatie anders zijn, maar blijft wel hetzelfde voor alle CPA’s die gemaakt zullen worden.

3.4.6 PartyId

Het Organisatie Identificatie nummer (OIN) van de organisatie. De PartyId is de (logische) aanduiding waarmee de organisatie geïdentificeerd wordt. Als de organisatie nog geen OIN heeft moet een nummer aangevraagd worden bij Logius. De COR (De Centrale OIN Raadpleegvoorziening) wordt gebruikt om informatie vast te leggen over de organisatie en het OIN. Het nummer zal ook gebruikt worden in het cliënt certificaat voor het subject.Serialnumber veld. Zie ook EB014 in hoofdstuk 2. Organisaties die op basis van standaarden met andere overheden communiceren wordt sterk aangeraden om een OIN aan te vragen.

3.4.7 PartyId Type

Deze heeft de waarde urn:osb:oin voor PartyId's met een OIN.(Dit is ook de default waarde voor de CPA's zoals die door het CPA register wordt gehanteerd.)

De PartyId type wordt als volgt opgenomen in het ebMS2 contract (met een voorbeeld van de PartyId waarde 0123456789):

<tns:PartyId tns:type="urn:osb:oin">123456789</tns:PartyId>

Het is toegestaan om een andere PartyId type te hanteren als de organisatie reeds andersoortige (geen OIN's) PartyId’s heeft voor de organisatie identificatie. Het moge duidelijk zijn dat het in overleg met de samenwerkende organisaties vastgesteld moet worden. Zie ook EB014 in hoofdstuk 2.

3.4.8 BusinessCharacteristics

Deze heeft de volgende verplichte waarde, waarbij alleen de timeToPerform een andere waarde kan krijgen (afhankelijk van de timing karakteristieken van de RequestingBusinessActivity en de RespondingBusinessActivity):

<tns:BusinessTransactionCharacteristics
  tns:isAuthenticated="transient"
  tns:isAuthorizationRequired="true"
  tns:isConfidential="transient"
  tns:isIntelligibleCheckRequired="false"
  tns:isNonRepudiationReceiptRequired="false"
  tns:isNonRepudiationRequired="false"
  tns:isTamperProof="transient"
  tns:timeToPerform="P2D"/>

3.4.9 TransportProtocol over HTTP met TLS met server certificaat

Deze hebben de verplichte waardes:

<tns:TransportProtocol tns:version="1.1">HTTP</tns:TransportProtocol>

en voor bijvoorbeeld versie 1 van TLS

<tns:TransportSecurityProtocol tns:version="1.0">TLS</tns:TransportSecurityProtocol>
Noot

3.4.10 Client Authentication over HTTP met client certificaat.

Dit is verplicht. In het client certificaat staat in het subject.Serialnumber de PartyId van de ‘client’ organisatie.

3.4.11 Endpoint

Deze heeft de waarde van de URL (FQDN, met pad namen) van de ebMS-adapter waarmee over Digikoppeling gegevens uitgewisseld worden. De FQDN van de URL moet overeenkomen met de FQDN die in het server certificaat vermeld staat.

3.4.12 MessageOrder

De MessageOrder geeft aan of er wel of geen gebruik gemaakt wordt van ordening van berichten. De default waarde voor MessageOrder is “NotGuaranteed” en wordt als volgt opgenomen in het ebMS2 contract:

  <tns:MessageOrderSemantics>NotGuaranteed</tns:MessageOrderSemantics>

Indien er wel gebruik gemaakt wordt van MessageOrder is de waarde:

  <tns:MessageOrderSemantics>Guaranteed</tns:MessageOrderSemantics>
Noot

3.4.13 ReliableMessaging

Deze heeft default een retryCount van 8 en een retryInterval van 3 uur, zonder MessageOrder:

<tns:MessagingCharacteristics tns:syncReplyMode="none"
tns:ackRequested="always" tns:actor="urn:oasis:names:tc:ebxml-msg:actor:toPartyMSH"
tns:ackSignatureRequested="never"  tns:duplicateElimination="always"/>

De waardes kunnen per CPA bepaald worden, en liggen dus niet bij voorbaat vast.

In het geval dat MessageOrder wel gebruikt wordt, komt in de CPA:

tns:MessageOrderSemanticsGuaranteed

Conform de ebMS2 specificatie zal de applicatie dezelfde ConversationId moeten gebruiken voor de opeenvolgende berichten5.

5. [EBXML-MSG] H9.1.1 “The REQUIRED SequenceNumber element indicates the sequence a Receiving MSH MUST process messages. The SequenceNumber is unique within the ConversationId and MSH.”

3.4.14 PersistDuration

Deze heeft default de waarde van 1 dag, maar zal anders zijn als er andere waardes voor ReliableMessaging gebruikt worden:

<tns:PersistDuration>P1D</tns:PersistDuration>

3.4.15 MessagingCharacteristic

Deze heeft de waarde:

<tns:MessagingCharacteristics

tns:syncReplyMode="none"

tns:ackRequested="always"

tns:actor="urn:oasis:names:tc:ebxml-msg:actor:toPartyMSH"

tns:ackSignatureRequested="never"

tns:duplicateElimination="always"/>

Geen gebruik van Signing of (payload) Encryption. (Alleen op HTTP nivo wordt informatie beveiligd)

3.4.16 Certificaten

Er moet gebruik gemaakt worden van certificaten die voldoen aan de eisen van de PKI Overheid.

3.5 Hoe wordt een CPA gemaakt?

Op basis van de hierboven genoemde CPA onderdelen kan alleen een 'CPA template' gemaakt worden. Wat ontbreekt zijn de specifieke zaken rondom:

In het document 'Digikoppeling CPA Creatiehandleiding' is te lezen met welke gegevens een CPA gemaakt wordt, in combinatie met Digikoppeling CPA Creatievoorziening.

Meer informatie Zie document in de aansluitkit Doelgroep
Handleiding CPA register https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/aanvragen/voorbereiden [A&D] [OT&B]

4. Het gebruik van berichtvolgordelijkheid

Digikoppeling Koppelvlakstandaard ebMS2 raadt het gebruik van volgordelijkheid van berichten sterk af. Reden hiervoor is dat niet elk product dat ebMS2 implementeert de volgordelijkheid ondersteunt (in ebMS2 wordt dit MessageOrder genoemd). Voor situaties waar beide partijen bi-lateraal over een product beschikken dat dit ondersteund, wordt het gebruik ervan voor het Digikoppeling ebMS2 Koppelvlak wel toegestaan. Voorwaarde daarbij is dat vooraf bekend is dat alle (ook toekomstige) communicatiepartners dit kunnen ondersteunen. Gebruik lijkt daarom alleen realistisch voor bilaterale situaties of een zeer beperkt aantal vooraf bekende communicatiepartners. Gebruik door landelijke voorzieningen zoals basisregistraties is onwenselijk.

Partijen die gebruik willen maken van de volgordelijkheid zullen daarom vooraf onderling moeten verifiëren of de functionaliteit door de andere partij ondersteund wordt en of de ebMS-adapters op dit onderdeel ook interoperabel zijn. (Het moge duidelijk zijn dat als beide partijen van hetzelfde product gebruik maken, de interoperabiliteit gegarandeerd zou moeten zijn.)

Het heeft tot gevolg dat veel partijen deze functionaliteit niet kunnen gebruiken. In deze situaties is volgordelijkheid op applicatieniveau een beter alternatief. Dit heeft als extra voordeel dat niet alleen zekeerheid bestaat over het in volgorde ontvangen, maar ook over het in volgorde verwerken van berichten.

De granulariteit (zie hieronder) van de berichten waarop volgordelijkheid toegepast moet worden en de verwerking in de organisatie zal nader bekeken moeten worden. De volgende twee hoofdstukken geven hierover enkele overwegingen.

4.1 Granulariteit

Granulariteit betekent letterlijk: (fijn)korreligheid, ofwel de mate van detaillering. De granulariteit van de berichten waarvoor volgordelijkheid van belang is zal verstandig moeten worden gekozen.

De uitersten worden hieronder beschreven:

De granulariteit wordt in essentie bepaald door het object waarover berichten uitgewisseld worden en waarvan de volgordelijkheid van belang is: het gaat dan om transactionele berichten over hetzelfde object.

4.2 Verwerking in de organisatie

Als de berichten op Digikoppeling in volgorde moeten worden afgeleverd, zal dit tot gevolg hebben dat diezelfde berichten ook in de juiste volgorde aangeboden worden aan de verwerkende applicatie in de organisatie.

4.3 Alternatieven voor berichtvolgorde

Het garanderen van de volgordelijkheid binnen een keten kan in zijn algemeenheid op meerdere manieren worden geregeld:

 1. Vermijden van de behoefte
  Een zuivere gebeurtenis-gedreven architectuur kan de behoefte aan volgordelijkheid vaak vermijden. In deze architectuur worden gegevens niet meegeleverd met gebeurtenissen, maar naar aanleiding van gebeurtenissen bij de bron geraadpleegd. Als in een dergelijke situatie bijvoorbeeld overlijden eerder dan de geboorte doorgegeven wordt zal de actie die op overlijden (of geboorte) volgt altijd de meest actuele gegevens opleveren.

 2. Risico-reductie
  Bewuste vertragingen aan de bron tussen twee opeenvolgende (gerelateerde) gebeurtenissen, kan het risico op het uit volgorde raken van berichten beperken.

 3. Applicatief: mitigatie
  In deze situatie verwerkt de afnemer gebeurtenissen zodanig dat eventuele volgordeproblemen worden gemitigeerd (simpelste algoritme: als het BSN binnenkomt voordat de persoon bekend is, wordt het BSN terzijde gelegd totdat de persoon wél bekend is).

 4. Applicatief: unipotente operaties
  In deze situatie wordt er voor gezorgd dat de operatie naar aanleiding van een bericht slechts op één manier interpreteerbaar is. Bijvoorbeeld door bij verandering van een subsidie of burgelijke staat zowel de oude als de nieuwe situatie mee te geven. Of bij ‘saldo-informatie’ een verhoging of verlaging te sturen in plaats van de nieuwe waarde.

 5. Applicatieve volgorde door ontvanger
  In deze situatie geeft de applicatie aan het bericht informatie mee waarmee de ontvanger de volgorde kan bepalen. Dit kan bijvoorbeeld met tellers, zodat de applicatie de berichten voor verwerking in volgorde kan plaatsen, maar ook met timestamps zodat de applicatie na verwerking eventuele correcties kan uitvoeren (zie ook bijlage 1 onder “zelfbouwoverwegingen”). Dit zal liefst selectief alleen voor kritische berichten gebeuren zodat andere berichten ongestoord doorgang vinden.

 6. Applicatieve volgorde door verzender
  In deze situatie wacht de verzendende applicatie op een ontvangstbevestiging of verwerkingsbevestiging van de ontvanger voordat een nieuw bericht gestuurd wordt. Dit zal liefst selectief alleen voor kritische berichten gebeuren zodat andere berichten ongestoord doorgang vinden.

 7. Logistieke volgorde
  Digikoppeling biedt als optie om berichten in volgorde af te leveren aan de ontvangende applicatie. Deze functie van de Digikoppeling-adapter software wordt echter door enkele belangrijke leveranciers niet ondersteund. Digikoppeling stelt daarom dat deze optie alleen gebruikt kan worden als vóóraf bilateraal overeenstemming bereikt is over ondersteuning.

5. Message Ordering in ebXML

Een onderdeel van de ebMS 2.0 specificatie is de volgordelijkheid van berichten, aangeduid met MessageOrder. overgenomen uit hoofdstuk 9 van [EBXML-MSG]

5.1 MessageOrder Module**

The MessageOrder module allows messages to be presented to the To Party in a particular order. This is accomplished through the use of the MessageOrder element. Reliable Messaging MUST be used when a MessageOrder element is present. MessageOrder module MUST only be used in conjunction with the ebXML Reliable Messaging Module (section 6) with a scheme of Once-And-Only-Once (sections 6.6). If a sequence is sent and one message fails to arrive at the To Party MSH, all subsequent messages will also fail to be presented to the To Party Application (see status attribute section 9.1.1).

5.2 MessageOrder Element**

The MessageOrder element is an OPTIONAL extension to the SOAP Header requesting the preservation of message order in this conversation.

De ebMS standaard biedt daarmee de mogelijkheid om de volgordelijkheid van berichten te garanderen.

Maar het is wel een OPTIONAL6 element, dus bekijk per product of het ook daadwerkelijk ondersteund wordt.

6. OPTIONAL, uit [EBXML-MSG]: “This word means that an item is truly optional. One vendor may choose to include the item because a particular marketplace requires it or because the vendor feels that it enhances the product while another vendor may omit the same item.”

5.3 Productondersteuning

De ondersteuning voor de MessageOrder verschilt per product. Hermes 2.0 en OrionMsg ondersteunen het wel, AxWay ondersteunt het niet, en de recente IBM release 'WebSphere Partner Gateway V6.1' ondersteunt het wel.

De Drummond Group voert jaarlijks ebXML interoperabiliteitstesten uit, waarmee leveranciers hun ebMS producten kunnen laten certificeren. Er wordt echter niet getest op MessageOrder.

Uit het test rapport van de Drummond Group, blz 18, hoofdstuk “Differing interpretations on the use of ConversationId”:

(..) The ebMS v2.0 specification requires that ConversationId be present in all messages, and requires that if you implement the optional MessageOrdering feature (not tested by DGI) that ConversationId must stay the same over all ordered messages. (..)

5.4 Zelfbouwoverwegingen

Als het niet mogelijk is om de MessageOrder functionaliteit te gebruiken, kan zelfbouw overwogen worden. Het is wel raadzaam om een aantal aspecten in overweging te nemen voordat de implementatie van de volgordelijkheid in een applicatie opgepakt wordt.

5.5 Ontwerp Pattern

Als uitgangspunt voor de realisatie van de volgordelijkheid kan het Resequencer patroon gebruikt worden: http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/Resequencer.html

De oplossingsrichtingen voor berichten waarvoor een volgnummer van belang is wordt hieronder globaal beschreven. Er wordt uitgegaan van een 'push' mechanisme: de ontvangende applicatie wordt dus actief doordat de ebMS adapter een functie van de applicatie aanroept voor het afleveren van een bericht (bijvoorbeeld met behulp van een web service of JMS queue). Dit in tegenstelling tot een 'pull' mechanisme waarbij het initiatief bij de applicatie ligt om te bepalen of er een nieuw bericht is ontvangen.

5.5.1 Specificatie (Design Time)

 • Voeg aan de specificatie van het bericht een element 'Volgnummer' toe.

 • Definieer een 'Aanvang' en en een 'Afsluit'-bericht waarmee de ontvangde partij geinformeerd wordt over de te verwerken berichten. Dit kan met name van belang zijn als er meerdere parallelle stromen van berichten zijn die ieder afzonderlijk gebruik maken van volgordelijkheid. Het is dan wel van belang de ConversationId te gebruiken.

 • Indien gewenst kan er een bericht gedefinieerd worden waarmee de ontvangende partij de verzendende partij kan informeren over de verwerkings toestand.

 • De applicatie moet bijhouden wat het volgnummer is van het laatst verwerkte bericht.

 • Er is een 'berichtenpool' beschikbaar waar berichten met een volgnummer in bewaard worden. Hierbij is het volgnummer een sleutel om berichten uit de ‘berichtenpool' te halen.

5.5.2 Verwerking (Run Time)

 • Bij ontvangst van een 'Aanvang'-bericht wordt de toestand geïnitieerd voor de volgordelijke verwerking van de berichten.

 • Handel bij ontvangst van een bericht als volgt:

 • Plaats het bericht in een ‘berichtenpool’.

 • Als bericht nummer N verwerkt is, moet de applicatie bericht nummer N+1 ophalen uit de ‘berichtenpool’.

  • Als deze er niet is, zal de applicatie geen bericht verwerken.

  • Als deze er wel is, zal de applicatie het bericht verwerken EN daarna stap 2 opnieuw uitvoeren om een volgend bericht uit de ‘berichtenpool’ te verwerken.

Om te voorkomen dat een applicatie in een 'wait lock' terecht komt (één van de berichten in de sequentie komt niet aan, ook niet binnen de gestelde termijn van de betrouwbare overdracht), zal bekeken moeten worden wat de timingkarakteristieken zijn voor de verwerking van een volgend bericht.

Bij gebruik van het 'pull' mechanisme kan de berichtenpool gebruikt worden zoals in stap 2 beschreven: de applicatie zal dan op gezette tijden (op eigen initiatief) een bericht halen uit de berichtenpool. De ebMS adapter zal de berichten dan wel moeten afleveren aan de berichtenpool (zoals in stap 1).

6. Lijst met figuren

A. Referenties

A.1 Informatieve referenties

[Digikoppeling Beveiligingsdocument]
Digikoppeling Beveiligingsstandaarden en voorschriften. Logius. 2021. URL: https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/beveilig/
[Digikoppeling Logius website]
Logius Digikoppeling. Logius. URL: https://logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie
[Digikoppeling-Architectuur]
Digikoppeling Architectuur. Logius. URL: https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/architectuur/
[ebCPP]
Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification Version 2.0. Oasis. Oasis. september 2002. URL: http://www.ebxml.org/specs/ebcpp-2.0.pdf
[EBXML-MSG]
OASIS ebXML Message Service Specification. Ian Jones; Brian Gibb; David Fischer. 1 April 2002. URL: https://www.oasis-open.org/committees/download.php/272/ebMS_v2_0.pdf
[RFC2822]
Internet Message Format. P. Resnick, Ed.. IETF. April 2001. Proposed Standard. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2822
Logius Best practice - Vastgestelde versie